Zmiany w prawie pracy

Możliwość pozyskiwania zaświadczeń o niekaralności i aktualizacja okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej to nowe zmiany w prawie pracy. Chciałoby się powiedzieć nareszcie. Ustawodawca po wielu zapewnieniach i obietnicach w końcu przeszedł do ich realizacji i proponuje nowe regulacje. Pod lupę w dzisiejszym wpisie wezmę zmiany w prawie pracy objęte przez:

  1. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców oraz
  2. projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Z uwagi na dynamiczny rozwój wydarzeń wpis jest krótką refleksją na stan legislacyjny na dzień 23 września br. Celem proponowanych zmian jest:

  • doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne,
  • redukcja niektórych obowiązków administracyjnych,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy.

Proponuje się zmiany w prawie pracy m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w prawie budowlanym, prawie technicznym, prawie handlowym oraz finansowym i ochrony środowiska. Nie sposób opisać ich w kilku czy nawet kilkunastu wpisach. Z uwagi na doniosłość zmian w Kodeksie pracy, a także zmian w kontekście możliwości zbierania oświadczeń o niekaralności – przyjrzę się im bliżej.

Pierwsza kwestia dotyczy często przywoływanego przez nas w kontekście ochrony danych osobowych, art. 221 ustawy Kodeks pracy. Zmiany zmierzają ku poszerzeniu kręgu pracodawców, którzy będą mogli żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie podania informacji o niekaralności. Obecnie pracodawca może ich żądać w ściśle określonych przypadkach tzn. wskazanych przez przepisy prawa. Dla przykładu nauczyciel w celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie przed nawiązaniem stosunku pracy obowiązany jest przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego ( art. 10 ust. 8a ustawy Karta Nauczyciela). Jak czytamy z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców:

„Pracodawca, będący podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania informacji w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że udokumentowanie informacji o niekaralności, będzie mogło nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Po pierwsze brak jest zamkniętego i jasno określonego katalogu podmiotów, które będą mogły żądać od kandydatów do pracy zaświadczeń o niekaralności. Po drugie brak jasno określonych stanowisk na które aplikacja będzie wiązała się z koniecznością podania informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Już chociażby te dwa aspekty mogą w przyszłości prowadzić do licznych nadużyć. Co warto dodać zakres przestępstw jest okrojony wyłącznie do przestępstw skarbowych. Pytanie czy jest to wystarczające? Informacje te stanowią jedynie małą część informacji gromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. Pracodawca nie będzie miał zatem dostępu do informacji o prawomocnym warunkowo umorzonym postępowaniu karnym czy też prawomocnym skazaniu pracownika przez sądy państw obcych.

Druga kluczowa zmiana dotyczy skrócenia czasu przechowywania dokumentacji kadrowo – płacowej z 50 do 10 lat. Z zastrzeżeniem, że ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego w takim zakresie, aby ubezpieczony miał zagwarantowane bezpieczeństwo otrzymania wybranego świadczenia oraz prawidłowego ustalenia jego wysokości. Warto dodać, że projekt przewiduje fakultatywną możliwość gromadzenia i przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Celem niniejszej zmiany jest obniżenie kosztów ponoszonych przez pracodawców w związku z przechowywaniem akt osobowych w wersji papierowej. Duże koszty związane są chociażby z koniecznością powierzenia archiwizacji dokumentacji podmiotom zewnętrznym.

Kończąc, należy zauważyć, że ww. projekty ustaw jak na razie są na etapie konsultacji społecznych i ciężko jest mówić o jakichkolwiek konsekwencjach w obrębie ochrony danych osobowych. Jedyne co nam pozostaje to czekać z niecierpliwością na kolejne doniesienia z rządowego centrum legislacji.