Sprawozdanie GIODO za 2015 r.

Dziś prezentujemy sprawozdanie GIODO ze swojej działalności za 2015 r. Sprawozdanie w swojej części dot. wniosków i planowanych kierunków działań podkreśla, że

obserwując wzrastającą liczbę spraw, którymi organ obowiązany jest się zajmować, uzasadniony wydaje się być wniosek, że bez pewnych zmian systemowych coraz trudniej będzie sprostać wszystkim wyzwaniom. Szansą na podniesienie poziomu realnego przestrzegania przepisów jest wzmocnienie pozycji organu ochrony danych osobowych i przyznanie mu kompetencji do nakładania kar finansowych, co wynika z planowanej reformy unijnych regulacji. Obecnie GIODO nie posiada uprawnień do nakładania kar finansowych, co w praktyce niejednokrotnie wpływa negatywnie na skuteczność działań.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż urząd nie posiada oddziałów terenowych i dysponuje jedynie 14 inspektorami (przeprowadzającymi działania kontrolne zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych) w skali kraju. Dla porównania, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) posiada 1700 inspektorów oraz kilka tysięcy społecznych inspektorów pracy. Z kolei system ochrony praw konsumentów opiera się na miejskich i powiatowych rzecznikach konsumentów.

W związku z powyższym, zdaniem organu, w praktyce musi zostać wzmocniona również pozycja obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem będą to inspektorzy ochrony danych osobowych (data protection officers – DPO). Generalny Inspektor widzi realną potrzebę współpracy z tymi podmiotami. Obecnie zarejestrowanych jest 15531 ABI, 8000 kolejnych zgłoszeń czeka na rejestrację i liczba ta sukcesywnie rośnie.

Zapraszamy do lektury.

Sprawozdanie GIODO za 2015 r.