REJESTR CZYNNOŚCI I REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI

rejestr czynności RODO

Rejestr czynności i rejestr kategorii czynności, różnice i cechy wspólne, czyli co powinniśmy o nich wiedzieć?

Z datą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych), a mianowicie od 25 maja 2018 roku do obowiązków administratora danych, ale i procesora przetwarzającego dane większej ilości osób niż dane dotyczące 250 pracowników dołącza prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Przepisy RODO nie dają wyraźnego drogowskazu, jakie dane winny mieścić się w rejestrze, bądź jak ma wyglądać taki spis i schemat podanych informacji, stanowią jednak, że rejestr winien być prowadzony w formie pisemnej, w tym elektronicznej. Rejestrowanie czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności opisuje szczegółowo art. 30 RODO.

Jakie informacje są niezbędne i powinny znajdować się w rejestrze czynności przetwarzania?

Zgodnie z treścią art. 30 ustępu 1 RODO rejestr czynności powinien zawierać takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 2. cele przetwarzania;
 3. opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 4. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 5. gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 6. jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 7. jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

W związku z powyżej wymienionymi wskazaniami (częścią obligatoryjną rejestru) wciąż pozostaje wiele pytań odnośnie użytych powyżej pojęć, czy tego jak finalnie powinien wyglądać rejestr, jak dane mają być w nim rozplanowane lub kwestia jak szczegółowo takie rejestry należy prowadzić. Obecny rejestr czynności przetwarzania porównywany często jest do wcześniejszego rejestru zbiorów danych, do jakiego prowadzenia zobowiązani byli powołani administratorzy bezpieczeństwa informacji, jednak aby nie wprowadzać zbędnego rozproszenia i dezorientacji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyszedł z inicjatywą pomocy, a mianowicie udostępnił przykładowe szablony rejestrów – rejestru czynności przetwarzania, a ponadto i rejestru kategorii czynności wraz z wyjaśnieniami.

W związku z tym, że oryginalne tłumaczenie rozporządzenia ma brzmienie angielskie, zapis „Records of processing activites” można tłumaczyć jako „zapis aktywności przetwarzania”, co oznaczać mogłoby, że dotyczy on procesów lub czynności jak m.in.: zapisy na marketing drogą internetową, rekrutacja pracowników czy wysyłanie newslettera. Powyższe można kojarzyć i określić jako kategorie czynności przetwarzania. Najistotniejszym wyróżnikiem między rejestrem czynności, a rejestrem kategorii czynności jest fakt, iż rejestr czynności przetwarzania prowadzi administrator danych, a rejestr kategorii czynności przetwarzania prowadzi podmiot przetwarzający dane. Wyżej wymienione rejestry  różnią się zakresem informacji, które zawierają.

Wskazówki do tworzenia rejestru czynności

Mimo braku sprecyzowania formy rejestru czynności przetwarzania istotne jest, by pamiętać o podaniu nazwy administratora danych wraz z danymi do kontaktu, danych Inspektora Ochrony Danych, nazwy czynności przetwarzania wraz z dodatkowymi obwarowaniami w związku z RODO dotyczące celu przetwarzania, kategorii osób, kategorii danych, planowanego terminu usunięcia danych, danych ewentualnych współadministratorów, a także możliwości transferu danych do kraju trzeciego.

Co powinno znaleźć się w rejestrze kategorii czynności?

Rejestru kategorii czynności dotyczy art. 30 ustęp 2 RODO, który stanowi, iż:

Każdy podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel podmiotu przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, zawierający następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
 2. kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;
 3. gdy ma to zastosowanie – przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 4. jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

Rekordy w prowadzonym rejestrze mają dotyczyć poszczególnych grup czynności dokonywanych na bazach administratorów. Nie należy utożsamiać ww. pojęcia z ogólnym pojęciem przetwarzania danych. Obowiązek prowadzenia tego rejestru wynika z wprowadzonej przez Rozporządzenie RODO tzw. zasady rozliczalności, która polega na obowiązku wykazania przez administratora wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zmierzających do tego by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami. W praktyce często zalecane jest dodanie do rejestru kategorii czynności fakultatywnych informacji, takich jak: numer umowy oraz datę jej podpisania, czas trwania umowy, cel przetwarzania danych osobowych oraz ewentualne kary umowne z niej wynikające.

Omawiane ustalenia mają zastosowanie co do przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego więcej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO. Powracając do rejestru czynności, o którym była mowa – z powyższego wynika, iż rejestr czynności przetwarzania danych osobowych będzie musiał być stosowany i prowadzony u niemalże każdego pracodawcy. Niewątpliwie należy podkreślić, że w rejestrze nie zamieszcza się każdej czynności, jednak może on zawierać więcej informacji, elementów, które administrator danych oceni jako istotne i użyteczne w ramach działalności. Mogą to być między innymi: informacja, czy został spełniony obowiązek informacyjny, czynności przetwarzania danych, sposób w jaki dane są pozyskiwane, ewentualne miejsce występowania zgody osoby, której dane dotyczą.

Jako cel obowiązku prowadzenia rejestrów można śmiało określić zachowanie przez administratora i podmiot przetwarzający zgodności z RODO oraz umożliwienie organowi nadzorczemu monitorowania prowadzonego przetwarzania. Na każde żądanie organu nadzorczego informacje o prowadzonym przez administratora i podmiot przetwarzający przetwarzaniu będą udostępniane organowi w sposób jednolity, czytelny i uproszczony, umożliwiający dokonanie ich szybkiego przeglądu i wstępnej weryfikacji. Rejestry dotyczą wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych, a określona w art. 30 ust. 1 i ust. 2 RODO klasyfikacja zawiera wiele istotnych dla sprawowania nadzoru kryteriów. Nawiązując do cech wspólnych obu rejestrów tj.: rejestru czynności i rejestru kategorii czynności nierzadko będzie tak, iż jedna z firm, jako administrator swoich danych, będzie zobowiązana prowadzić rejestr czynności przetwarzania, a jako podmiot przetwarzający dane w imieniu innych administratorów (jako procesor) będzie jednocześnie prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora.

Co istotne, warto pamiętać przy tworzeniu dokumentacji, iż zapoznanie się z takimi rejestrami może być jednym z pierwszym z działań podejmowanych w celu przeprowadzenia przez organ nadzorczy kontroli przestrzegania przepisów RODO, nie tylko w ramach audytów, o których mowa w art. 58 ust. 1 lit. b RODO, ale także w innych prowadzonych przez organ postępowaniach.

 

Autor: Monika Liwoch

 

 

 

 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH

Dlaczego warto posiadać Politykę Ochrony Danych?

Ochrona bezpieczeństwa oraz ochrona informacji w dzisiejszych czasach jest niewątpliwie bardzo ważna. Odpowiedni poziom zabezpieczeń może bowiem stanowić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw.

Wraz z postępem technologicznym i wzrostem znaczenia informacji, znacznie wzrosła również skala zbierania i wymiany danych osobowych. Dostrzeżono więc potrzebę modyfikacji uregulowań prawnych w tym zakresie. Dotychczasowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych jasno określały jakie wymagania należy spełnić, aby działania administratora gwarantowały odpowiednią ochronę. Jednak sytuacja zmieniła się po wejściu w życie RODO, które nie zawiera wyraźnych przepisów dotyczących minimalnych standardów zabezpieczeń. Taka sytuacja nakazuje przedsiębiorcom działać w oparciu o własne procedury.

Powszechnie uznaje się, że najsłabszym ogniwem w organizacji jest człowiek. Często to właśnie pracownik stoi za ujawnieniem ważnych dla organizacji informacji. I wcale nie chodzi o to, aby obwiniać konkretne osoby, ale aby skupić się na minimalizacji ryzyka wycieku danych. Poza szkoleniem pracowników, wymierne efekty przynosi właśnie opracowanie i stosowanie odpowiednich procedur dotyczących bezpieczeństwa. Jednolite zasady w tym zakresie świadczą o wysokim poziomie rozwoju firmy. Ich wdrożenie dowodzi uwzględnienia znaczenia informacji w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Dokument dotyczący omawianych procedur może nosić różne nazwy: „Polityka Bezpieczeństwa Informacji” czy „Polityka Ochrony Danych”. Niezależenie od tytułu, najważniejszą jej cechą jest to, że jest dostosowana do potrzeb danej organizacji.

Dobrze skonstruowana Polityka posiada kilka zasadniczych zalet.

 1. Odpowiednie procedury pozwalają osiągnąć zgodność z przepisami.

Jak zostało to wspomniane wyżej, dane osobowe stanowią informację i są ważnym zasobem dla firmy. Ich ochrona jest uregulowana przepisami prawnymi, co sprawia, że należy do niej przywiązywać szczególną wagę. Wyciek danych osobowych może nie tylko wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstwa, ale również może skutkować karami finansowymi. Z tej perspektywy, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony jest niezwykle ważne.

Odpowiednia dokumentacja pozwala nam usystematyzować jakie zabezpieczenia posiadamy oraz jakim wymogom prawnym one odpowiadają. Polityka Bezpieczeństwa Informacji w jasny sposób określa w jaki sposób spełniamy ciążące na nas obowiązki i jak umożliwiamy realizację praw osób, których dane przetwarzamy. Co więcej, sama Polityka nie jest obwarowana żadnymi przepisami, co daje nam pole do jej dowolnego kształtowania. Powszechną praktyką jest więc tworzenie kompleksowego dokumentu, który zawiera załączniki takie jak np. rejestr czynności przetwarzania (wymagany w pewnych przypadkach przez RODO). Tego typu dokument może więc stanowić kompletną dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych.

Pamiętajmy również, że RODO wprowadziło zasadę rozliczalności. Polega ona na tym, że to sam administrator danych musi wykazać zgodność z obowiązującymi przepisami. Samo posiadanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji może stanowić dla organu nadzorczego dowód, że firma jako administrator danych dokonała należytej staranności w celu zabezpieczenia posiadanych danych i zastosowała środki organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka ich naruszenia.

2. Zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i wpływa na konkurencyjność firmy.

Poza spełnieniem wymogów prawnych, samo zapewnienie bezpieczeństwa informacji stanowi ważną strategię w osiąganiu sukcesów biznesowych. Jest ważne nie tylko dla samej organizacji (aby nie utraciła posiadanych zasobów), ale również dla jej partnerów biznesowych. Spełnianie określonych standardów i udokumentowane posiadanie zabezpieczeń z pewnością sprzyja nawiązywaniu współpracy.

W kontekście danych osobowych warto w tym miejscu odnieść się do umowy powierzenia. Ma ona zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych innej organizacji, która przetwarza je w imieniu administratora. Powierzenie danych, nakłada na administratora obowiązek korzystania wyłącznie z usług podmiotu, który spełnia wymogi RODO, a więc który wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Posiadanie kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji znowu może stanowić odpowiedni dowód zgodności z przepisami prawa. Odpowiednio skonstruowany dokument opisuje bowiem wdrożone środki i zabezpieczenia, a więc stanowi istotną podstawę do uznania, że zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

3. Zapewnia poprawne działanie w przypadku sytuacji kryzysowej.

Nie od dzisiaj wiadomo, że w sytuacjach kryzysowych należy działać szybko, a często wpadamy w panikę i nie wiemy, jak się zachować. Może to rodzić nie tylko opóźnienia w reakcji, ale także wpływać na pogorszenie zaistniałej sytuacji.

Aby do tego nie dopuścić należy zawczasu opracować odpowiedni proces. Ważne jest, żeby ustalić do kogo ma trafić informacja w momencie wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa, kto za nią odpowiada, w jaki sposób mają postępować pracownicy, jakie są terminy na ewentualne zgłoszenie do organów nadzorczych etc.

Naruszenie bezpieczeństwa informacji nie jest codzienną sytuacją i wprowadza chaos do organizacji. Odpowiednie procedury z pewnością pomagają nawet w niewielkim stopniu nad nim zapanować.

4. Pozwala na bieżące aktualizowanie wiedzy pracowników oraz umożliwia łatwe zapoznanie nowych pracowników z obowiązującymi zasadami.

Wewnętrzny dokument posiada ważną zaletę, jeśli jest dostępny dla pracowników, Ci mogą się z nim zapoznać w każdym czasie, w zależności od potrzeb. Skraca to znacznie czas reakcji w sytuacji kryzysowej (nie trzeba czekać na instrukcje kompetentnej osoby) oraz pozwala na samodzielne dokształcanie się z zakresu zabezpieczeń informacji. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia pracodawcy, ale samego pracownika. Jest on zazwyczaj zobowiązany do zachowania poufności, dostaje upoważnienia do ochrony danych, wobec tego we własnym interesie powinien zapoznać się z polityką firmy z zakresu ochrony informacji. Naruszenie któregoś ze zobowiązań może bowiem skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności.

Kompletne instrukcje są ważne również dla nowych pracowników. Po pierwsze, mogą oni zapoznać się ze wszystkimi procedurami. Po drugie, mówiąc kolokwialnie, w każdym czasie mogą do nich „wrócić”. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę ogrom informacji, z jakim nowe osoby muszą się zapoznać przychodząc do organizacji.

Spójna, jednolita polityka firmy dotycząca ochrony informacji jest niewątpliwie bardzo istotna. Jednak warunkiem osiągania ww. korzyści jest jej odpowiednie przygotowanie. Przede wszystkim tworzenie polityki wymaga głębokiego zrozumienia procesów zachodzących w organizacji oraz zidentyfikowania jej odbiorców. Jest to dokument indywidualnie dopasowany do potrzeb każdej firmy, więc nie może być „uniwersalny”. Najczęściej konieczne jest przeprowadzenie audytu i skorzystanie z pomocy profesjonalistów.

Jeszcze ważniejsze jest jednak faktyczne stosowanie procedur opisanych w Polityce.

 W jaki sposób można to skutecznie osiągnąć?

Stosowanie procedur bardzo ściśle wiąże się z ich przygotowaniem. Dobrze opracowana Polityka posiada zalety dla pracowników takie jak: poprawa organizacji pracy, uporządkowanie i ujednolicenie dokumentacji czy poprawa bezpieczeństwa danych, nie tylko klientów, ale również samych pracowników. Dlatego właśnie tak kluczowe jest zidentyfikowanie ich potrzeb w tym obszarze. Jeśli zostaną one zrealizowane, może okazać się, że stosowanie Polityki nie będzie jedynie przymusem związanym z wypełnieniem obowiązków służbowych i przypisaną za nie odpowiedzialnością.

Zapewnienie skutecznego stosowania jest uwarunkowane również bieżącą weryfikacją oraz udoskonalaniem i dostosowywaniem procedur do zmieniających się potrzeb. Aktualizowanie Polityki musi mieć miejsce w każdej organizacji, aby nie stała się ona martwym dokumentem, nie mającym zastosowania do bieżącej działalności.

Po trzecie, procedury są podstawą do szkoleń. Należy edukować pracowników, żeby wprowadzone reguły były dla nich jasne, a ich stosowanie prostsze. Szkolenia są doskonałą okazją do wytłumaczenia przyczyn ich wprowadzania, rozwiania pojawiających się wątpliwości, a także wysłuchania propozycji ewentualnych zmian.

Nie sposób nie docenić znaczenia informacji, w tym danych osobowych, w dzisiejszych czasach. Nie sposób również pominąć kwestii ich zabezpieczenia. Rozwiązania techniczne to jedno, natomiast warto skupić się również na rozwiązaniach organizacyjnych. Wprowadzenie odpowiednich procedur może zminimalizować ryzyko naruszania bezpieczeństwa danych w firmie i w efekcie przyczynić się do jej sprawnego działania.

Autor: Aleksandra Ksionek.

SZKOLENIA TO PODSTAWA

RODO szkolenie

Rozważania na szybko: Coraz częściej mają miejsce wycieki danych osobowych i nasuwa się pytanie – co jest ich najczęstszą przyczyną i jak możemy temu zapobiec? Jedna z odpowiedzi to pracownicy i współpracownicy są najsłabszymi ogniwami w ochronie danych osobowych. A szkolenia dla nich to podstawa.

Dlaczego człowiek jest najsłabszym ogniwem w procesie ochrony danych osobowych?

Brak odpowiedniego finansowania procesów związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych jest najczęstszą, pośrednią przyczyną występowania naruszeń danych osobowych. Od oszczędności na szkoleniach (ich jakości, długości/programie, cykliczności, doświadczeniu prowadzącego), oprogramowaniu, sprzęcie poprzez zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników na stanowiskach, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych (administratorzy systemów informatycznych, pracownicy działu IT). Organizacje, ograniczając swoje wydatki na bezpieczeństwo danych osobowych, ryzykują zwiększenie szansy powstania wycieków danych osobowych, poprzez błędy ludzkie lub słabo zabezpieczone systemy.

Oszczędności….

Organizacje szukając oszczędności często delegują lub łączą stanowisko odpowiedzialne za ochronę danych osobowych (np.: ABI) z innymi już istniejącymi stanowiskami (pracownicy kadr, kierownicy czy informatycy). W takiej sytuacji napotykamy na często powtarzający się problem, kiedy pracownik wykonujący swoje główne obowiązki (np.: informatyka) nie ma już czasu na zajmowanie się kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych tj. śledzenie zmian w prawie, szkolenie nowych pracowników, przeprowadzenie audytów, aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych itp.

Kwestia oszczędności na szkoleniach to złożony temat. W zależności od „wielkości” firm podejście do szkoleń może być trochę inne. Szkolenie dla małych firm (mała liczba pracowników – kilka/kilkanaście osób) wiąże się z przeszkoleniem np.: wszystkich osób na raz – co powoduje „paraliż firmy” w czasie szkolenia, a rozbicie szkoleń na małe grupki może podnieść koszt takiej usługi. Aby obniżyć koszt szkolenia, firmy nie dobierają szkolenia pod kątem merytorycznym, ale „aby tylko jakieś było i najtaniej”, co oczywiście wpływa negatywnie na jakość takich szkoleń a co za tym idzie na wiedzę uczestników czyli osób które później będą w danej firmie będą przetwarzały dane osobowe.

Szkolenia w dużych firmach (duża ilość pracowników – powyżej kilkuset) mogą powodować czasowe obniżenie wydajności poszczególnych działów ze względu na brak osób, odpowiedzialnych za konkretne działania lub procesy. Dodatkowo dochodzi często konieczność ściągnięcia pracowników z różnych rejonów kraju czy nawet zagranicy co dodatkowo wydłuża czas potrzebny na odbycie szkolenia, a co za tym idzie podnosi koszty. Z tego powodu większe organizacje sięgają po szkolenia e-learnigowe, gdzie pracownik sam zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi i później rozwiązuje test weryfikujący wiedzę. To rozwiązanie jest odpowiednie przy szkoleniu pracowników, którzy dopiero zaczynają pracę jednak nie jest ono w stanie w pełni zastąpić szkoleń warsztatowych i wykładowych, które prowadzi doświadczony wykładowca. Szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe powinny zostać przeprowadzone w formie wykładowej lub warsztatowej – gdzie pracownicy mogą na bieżąco się zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Czemu szkolenia?

Szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych oraz uświadomienie pracowników jaka w związku z tym spoczywa na nich odpowiedzialność. Informacje przekazywane w ramach szkoleń dotyczą przede wszystkich sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych i uczą pracowników prawidłowych zachowań (np.: prawidłowego zabezpieczania maili z wysyłanymi danymi osobowymi, niszczenia dokumentów, archiwizowania dokumentów, odpowiedniej ochrony laptopów czy telefonów, sprawdzenie adresatów podczas wysyłki maili, sprawdzenie przed wyjściem z pracy czy komputer jest wyłączony i drzwi pozamykane).

Dlaczego szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych jest takie ważne? Błąd pracownika może spowodować wyciek danych, co z kolei może skutkować kontrolą organu nadzorczego, grzywną (karą finansową w przyszłości), koniecznością zapłaty odszkodowań lub zadośćuczynień dla osób których dane zostały ujawnione, utratą zaufania klientów i kontrahentów. Im więcej danych osobowych jest wykorzystywanych w działalności firmy, tym wyższe jest ryzyko ludzkiego błędu, który może spowodować ujawnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym. Dodatkowo warto podkreślić, że szkolenie jest to jedyny sposób przed zabezpieczeniem się na bardzo niebezpieczne ataki socjotechniczne poprzez wytworzenie świadomości potencjalnego zagrożenia u pracowników.

Decyzje z konsekwencjami.

Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa danych osobowych ma świadomość osób decyzyjnych w firmie. To one decydują o budżecie firmy. Wprowadzenie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych stanowić może istotny wydatek (szczególnie jeżeli firma przygotowuje się do spełnienia warunków z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO), dlatego tak ważne jest aby wydatki na ochronę danych osobowych (szkolenia, audyt, konieczność zmian w systemach informatycznych itp.) zostały uwzględnione już na etapie planowania budżetu firmy na przyszły rok.

Szkodliwe dla bezpieczeństwa danych w firmie, jest podejście polegające na bagatelizowaniu ryzyka wystąpienia naruszenia danych osobowych, w tym wycieku danych, bazujące na przeświadczeniu, że do tej pory naruszenie nie miało miejsca. Żadne działania nie cofną (mogą jedynie zminimalizować skutki) i nie naprawią wycieku już ujawnionych danych – a co za tym idzie nie uchronią przed konsekwencjami wycieku. Niezbędne dla minimalizowania ryzyka związanego z wyciekiem danych są działania prewencyjne.

Brak profesjonalizmu.

Niewykwalifikowani pracownicy działów informatycznych, niezależnie czy zatrudnieni w firmie czy działający na ramach usług outsourcingowych, mogą stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych. Błędy popełnione przy zabezpieczaniu baz z danymi osobowymi stanowią najgłośniejsze sprawy opisywane i nagłaśniane przez media, a wycieki takich danych często dotykają dziesiątek lub setek tysięcy osób. Wiąże się to najczęściej z umożliwieniem dostępu do bazy klientów poprzez stronę firmową. W zależności od tego jakie dane firma przetwarza, najbardziej groźne są informacje, które umożliwiają zaciągnięcie zobowiązań finansowych podszywając się pod osoby których dane były pomyłkowo udostępnione lub dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowa, poglądów politycznych czy wyznania. Dużymi uchybieniami ze strony działów IT są również niedostateczne zabezpieczenia komputerów i systemów informatycznych przed szkodliwym oprogramowaniem czy atakami hackerów.

Pracownik odpowiedzialny za wyciek danych osobowych, niezależnie czy był to błąd, zaniedbanie lub działanie umyślne – może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z przepisów kodeksu pracy i odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Zapewnianie pracownikom szkoleń z ochrony danych osobowych jest koniecznym elementem budowania ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i niezbędnym krokiem do przeciwdziałania wyciekom danych osobowych.