Regulamin blog.e-odo.pl

Wersja do zapisania na komputerze: logo-adobe-pdf

I. Informacje wprowadzające

1.1. Niniejszy regulamin został ustanowiony przez uprawnione organy Auraco sp. z o.o. w dniu 25 sierpnia 2014 r. w Warszawie.

1.2. Właścicielem serwisu blog.e-odo.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest Auraco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000516759, NIP 7010432590, REGON 147331088, kapitał zakładowy: 15 000,00 zł., zwana dalej „Auraco”.

1.3. Auraco posiada status usługodawcy serwisu blog.e-odo.pl w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), zwaną dalej „uśude”. Używane w niniejszym regulaminie pojęcia mają takie znaczenie, jakie nadaje im ww. ustawa, chyba że regulamin wprost stanowi inaczej.

1.4. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@blog.e-odo.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na adres:

Auraco sp. z o.o.

ul. Solec 81B/73A

00-382 Warszawa

tel.: +48 22 207 21 87

fax: +48 22 207 22 65

1.5. Usługobiorca ma możliwość korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

1.6. Udostępniane przez Usługodawcę środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1.6.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy w bazie danych.

1.6.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

1.6.3. Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług

2.1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu Usługobiorcy drogą elektroniczną zasobów Serwisu blog.e-odo.pl, udostępnieniu funkcjonalności konta dla Usługobiorców, przesyłaniu do Usługobiorcy wiadomości poczty elektronicznej o charakterze informacyjnym lub marketingowym oraz na umożliwieniu pozostawianiu przez Usługobiorców komentarzy do publikowanych w Serwisie artykułów.

2.2. Dostęp do treści Serwisu realizowany jest anonimowo lub po założeniu indywidualnego konta w Serwisie.

2.3. Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatnie. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług.

2.4. Usługobiorca posiadający indywidualne konto w Serwisie zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

2.5. W przypadku stwierdzenia podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Usługodawca ma prawo wezwać Usługobiorcę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokować lub skasować konto.

2.6. Usługobiorca nie może za pośrednictwem Serwisu promować innych portali lub firm, jeżeli ich produkty i usługi są konkurencyjne do produktów i usług promowanych za pośrednictwem strony internetowej www.auraco.pl.

2.7. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługodawca może przesyłać na konto poczty elektronicznej Usługobiorcy informacje z Serwisu oraz informacje handlowe, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.8. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez cofnięcie zgody lub rozwiązanie umowy zgodnie z trybem rozwiązywania umowy określonym niniejszym Regulaminem.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1. Wymagania techniczne

3.1.1. Prawidłowe podłączenie do Internetu.

3.1.2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12.

3.1.3. Monitor pracujący w rozdzielczości co najmniej 1024×768.

3.1.4. Włączona obsługa Cookies i Java Script.

3.2. Treści o charakterze bezprawnym

3.2.1. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

3.2.2. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

3.2.3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1. Umowa o świadczenie usług opisanych w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu zawierana jest na czas nieokreślony. Usługobiorca akceptując Regulamin zawiera umowę, którą może w każdej chwili rozwiązać poprzez przesłanie do Usługodawcy wiadomości poczty elektronicznej z wiadomością o rozwiązaniu umowy.

4.2. Usługobiorca może rozwiązać umowę drogą oświadczenia wysłanego na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

4.3. Usługodawca może rozwiązać umowę w przypadku złamania Regulaminu przez Usługobiorcę lub zaprzestania działalności Serwisu.

4.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu lub Usługodawcy.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

5.1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu.

5.2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

5.3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

5.4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

5.5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

VI. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług

6.1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.

6.2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.

6.3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.

6.4. Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

6.5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego Usługobiorcy usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.

VII. Funkcje i cele oprogramowania lub danych niebędących składnikiem usługi

7.1. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://blog.e-odo.pl/polityka-prywatnosci/.

VIII. Prawa autorskie

8.1. Usługobiorca poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Usługobiorców w zakresie ich osobistego użytku.

8.2. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworów rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Serwisie w zakresie własnego użytku osobistego.

8.3. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

8.4. Usługobiorca publikujący w Serwisie treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Usługodawcy z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia lub modyfikacji z Serwisu tych treści).

8.5. Usługobiorca udziela Usługodawcy prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych, jako fragment szerszej całości (np. pytań i odpowiedzi, komentarzy, itd. zobrazowanych realnie istniejącymi danymi).

IX. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych Usługobiorcy wprowadzonych podczas rejestracji w Serwisie oraz aktualizacji konta jest Auraco sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu rejestracji konta na zasadach określonych w regulaminie oraz w celach marketingowych administratora danych. Auraco sp. z o.o. nie będzie udostępniać danych osobowych Usługobiorcy, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.

9.2. Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu, tj. (nazwy użytkownika, pseudonimu, adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska, biografii, strony www, branży, firmy, zdjęcia oraz numerów: AIM, Google+, Facebook, Twitter, Jabber, Google Talk, Yahoo IM) na rzecz home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w celu umożliwienia prawidłowego działania Serwisu. Dane osobowe usługobiorcy są przekazywane ww. podmiotowi z chwilą ich podania podczas rejestracji lub aktualizacji konta w Serwisie.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Zakazane jest publikowanie w jakiejkolwiek formie usług podmiotów innych niż Usługodawca. Złamanie niniejszego zakazu skutkuje usunięciem konta i niedozwolonej reklamy.

10.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.

10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

10.4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10.5.  Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie.

10.6. Wszelkie spory dotyczące Serwisu będą poddane rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.